Osuuskunta PPO:n säännöt

1. Toiminimi ja kotipaikka

 

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki.

 

2. Toimiala

 

Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan tarvitsemia tietoliikenteen, tietotekniikan ja viestintäalan palveluita sekä edellä mainittuihin toimintoihin liittyvää tai niitä tukevaa tai palvelevaa toimintaa. Lisäksi Osuuskunta PPO voi harjoittaa sijoitustoimintaa.

Osuuskunta PPO:n palveluksia voivat käyttää hyväkseen myös muut kuin Osuuskunta PPO:n jäsenet, mikäli hallitus ei toisin päätä.

 

3. Jäseneksi liittyminen ja äänivalta

 

Osuuskunta PPO:n jäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Jäsenyys ei riipu osuuskunnan palvelujen käytöstä.

Jokaisella on oikeus päästä osuuskunnan jäseneksi. Jäsenyys voidaan evätä ainoastaan, jos siihen on osuuskunnan toiminnan laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta syystä erityistä aihetta.

Osuuskunta PPO:n jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

Osuuskunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni riippumatta jäsenen omistamien osuuksien lukumäärästä. Jos jäsenellä oli kuitenkin 31.12.2012 kaksi tai useampia Osuuskunta PPO:ssa rekisteröityjä varsinaisia osuuksia, hänellä on yhä yksi ääni kutakin tuollaista varsinaista osuutta kohti. Jäsen voi kuitenkin käyttää yhteensä enintään kolmea ääntä osuuskunnan kokouksessa. Mikäli tällainen jäsen luovuttaa edellä tarkoitettuja varsinaisia osuuksia siirronsaajalle tai osuus siirtyy muuten kenelle tahansa, sanotut äänioikeudet eivät siirry ja luovuttajan äänioikeus pienenee vastaavasti. Perinnön osalta noudatetaan kuitenkin sääntöjen kohtaa 5.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen, osuuden siirtäminen ja Osuuskunta PPO:n kuittausoikeus

 

Jäsenyyttä ei voida luovuttaa toiselle. Jäsen voi erota Osuuskunta PPO:sta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jos jäsen siirtää kaikki osuusmaksunsa toiselle, on tällä sama vaikutus kuin eroilmoituksella. Jäsen voi siirtää osuusmaksunsa toiselle. Siirrosta Osuuskunta PPO:lle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella on sama vaikutus kuin jos siirtäjä olisi ilmoittanut eroavansa Osuuskunta PPO:sta tai vähentävänsä osuuksiensa lukumäärää.

Jäsen voidaan erottaa Osuuskunta PPO:sta

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta täytä velvoitteitaan Osuuskunta PPO:lle tai sen konserniyritykselle,

2) jos jäsen aiheuttaa Osuuskunta PPO:lle tai sen konserniyritykselle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii näiden etujen ja tarkoitusperien vastaisesti.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erotettu jäsen voi vaatia erottamispäätöksensä siirtämistä ratkaistavaksi Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokouksessa, jonka päätöstä voidaan moittia välimiesoikeudessa.

Osuuskunta PPO:lla on oikeus kuitata eroavalle jäsenelle palautettavista maksuista jäseneltä olevat erääntyneet saatavansa.

 

5. Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja

 

Hallituksen tulee hyväksyä osuuskunnan jäseneksi kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, kun kohdan 3 edellytykset täyttyvät. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on ilmoitettava siitä Osuuskunta PPO:lle vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Siihen saakka oikeudenomistajat voivat käyttää vainajan oikeutta yhdessä. Mikäli hallitus hyväksyy oikeudenomistajan osuuskunnan jäseneksi, hänen osuusmaksunsa katsotaan maksetuksi kohdan 6 mukaisesti. Hän saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja osuuskunnan sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

 

6. Osuudet, osuusmaksu ja niiden vaihdanta

 

Kullakin jäsenellä on velvollisuus ottaa yksi osuus. Osuusmaksun nimellisarvo on 120 euroa. Jäseneksi pyrkivän tulee hankkia vähintään yksi osuus (osuusmaksu) muulta taholta kuin Osuuskunta PPO:lta, esimerkiksi ostamalla se markkinoilta taikka saada se perintönä, ellei hänellä jo ole omistuksessaan osuusmaksua. Sanottu osuusmaksu käytetään liittyessä suoritettavan osuusmaksun maksuksi.

Jäsen voi siirtää osuutensa ja osuusmaksunsa toiselle. Osuus voidaan siten myydä, vaihtaa, lahjoittaa tai muuten siirtää kenelle tahansa. Siirronsaajan oikeudesta päästä Osuuskunta PPO:n jäseneksi määrätään sääntöjen kohdassa 3.

Kukin osuus tuottaa yhtäläiset taloudelliset oikeudet eli oikeuden Osuuskunta PPO:n ylijäämän jakoon, osuusmaksun palautukseen ja jako-osuuteen Osuuskunta PPO:n purkautuessa.

 

7. Vapaaehtoiset osuudet

 

Poistettu.

 

8. Lisäosuudet

 

Poistettu.

 

9. Vararahasto

 

Osuuskunta PPO:lla on toiminnan varmentamiseksi vararahasto, jota kartutetaan niin suureksi, että se vastaa vähintään sadasosaa Osuuskunta PPO:n taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2 500 euroa. Niin kauan kuin vararahasto ei nouse edellä mainittuun vähimmäismäärään, siirretään siihen sellainen osa vuotuisesta ylijäämästä kuin näiden sääntöjen kohdassa 10 määrätään.

Osuuskunta PPO:lla voi vararahaston lisäksi olla muitakin rahastoja.

 

10. Ylijäämä

 

Vuotuisesta ylijäämästä, sen jälkeen kun siitä on vähennetty edellisten tilikausien tappio, on siirrettävä vähintään kahdeskymmenesosa vararahastoon, kunnes vararahasto on kasvanut täyteen määräänsä.

Tappioiden kattamisen ja vararahastosiirron jälkeen Osuuskunta PPO:n kokous voi päättää osuuskuntalain mukaisen jakokelpoisen ylijäämän jakamisesta osuuksille, kuitenkin enintään hallituksen ehdottaman tai hyväksymän määrän. Yhden tilikauden aikana voidaan päättää jakaa enintään edellisen tilikauden aikana syntynyt jakokelpoinen ylijäämä.

Ylijäämä voidaan päättää jaettavan korkona edellisen tilikauden loppuun mennessä maksetulle osuusmaksulle.

Edellä tarkoitetun koronmaksupäätöksen jälkeen tai koron sijasta ylijäämää voidaan päättää jakaa jäsenille edellä mainituin rajoituksin sen mukaan, miten jäsenet ovat päättyneen tilikauden aikana käyttäneet Osuuskunta PPO:n ja/tai sen konserniyrityksen palveluita. Ylijäämää voidaan rahastokorotuksena jakaa myös jäsenten lukumäärän mukaisessa suhteessa.

Suoritettavaa maksua voidaan käyttää Osuuskunta PPO:n vastasaatavien maksamiseen.

 

11. Osuusmaksun nopeutettu palautus

 

Jäsen voi saada osuusmaksun palautettua palautusperusteen syntyhetkeen perustuvassa aikajärjestyksessä jakokelpoisen ylijäämän rajoissa 60 päivän kuluessa jäsenyyden päätyttyä, mikäli hallitus niin päättää taikka on valtuuttanut jonkun Osuuskunta PPO:n henkilökuntaan kuuluvan niin toimimaan. Palautus maksetaan jäsenen erotessaan ilmoittamalle tilille taikka muulla sopivalla tavalla. Kunkin tilinpäätöksen perusteella nopeutetusti palautettavien osuusmaksujen enimmäismäärä on 10 prosenttia tilinpäätöksen mukaisesta osuuspääomasta.

 

12. Osuuskunnan kokous

 

Osuuskunta PPO:n varsinainen osuuskunnan kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, hallintoneuvosto kehottaa hallitusta sen järjestämään tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään Osuuskunta PPO:n kotipaikassa, paitsi milloin hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jonkin muun Osuuskunta PPO:n toimialueella olevan paikkakunnan. Osuuskunta PPO:n toimialueella tarkoitetaan niitä Suomessa sijaitsevia kuntia, joiden alueella asuu vakinaisena vähintään 200 Osuuskunta PPO:n jäsentä.Äänimääristä on määrätty edellä kohdassa 3.

Jäsenenä olevan luonnollisen henkilön äänioikeutta voi käyttää valtakirjalla tämän puoliso. Luonnollinen henkilö voi edustaa valtakirjalla vain yhtä jäsenyhteisöä tai -säätiötä. Jäsenenä oleva luonnollinen henkilö voi käyttää omien osuuksiensa lisäksi valtakirjalla vain puolisonsa tai yhden jäsenyhteisön tai -säätiön äänivaltaa.

Äänestys Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokouksessa toimitetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin läsnä olevista äänioikeutetuista sitä vaatii.

Osuuskunta PPO:n varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa;
 2. Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen;
 3. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja mahdollinen konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston antama lausunto;
 4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä mahdollisen konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille tai muusta toimenpiteestä, johon tilikauden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
 6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai toimenpiteestä, johon vahvistettu tappio antaa aihetta
 7. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matka- ja ansiomenetyskorvausten perusteet sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 9. Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, sille ei tarvitse valita varamiestä. Tilintarkastajaksi tai hänen varamiehekseen voidaan valita vain henkilö, joka ei ole täyttänyt 65 vuotta
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

13. Kokouskutsu ja muut tiedonannot

 

Kutsu Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään 10 päivää ennen viimeistä kokoukseen ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä, hallituksen määräämässä sanomalehdessä, paitsi milloin kutsu on osuuskuntalain mukaan toimitettava toisin. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Jäsenen on ilmoittauduttava Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

 

14. Hallintoneuvosto ja sen kokoukset

 

Hallintoneuvostoon kuuluu kolmekymmentä (30) jäsentä, jotka osuuskunnan kokous valitsee kolmeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston toimikausi kestää varsinaisesta Osuuskunta PPO:n kokouksesta seuraavan varsinaiseen Osuuskunta PPO:n kokoukseen. Jokaisesta Suomessa sijaitsevasta kunnasta, jonka alueella asuu vakinaisena vähintään 200 Osuuskunta PPO:n jäsentä, valitaan yksi jäsen. Loput jäsenet valitaan edellä mainittujen kuntien jäsenmäärien suhteessa. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes vuorottain. Hallintoneuvostoon voidaan valita vain Osuuskunta PPO:n jäsen tai henkilö, joka on oikeutettu joko yksin tai yhdessä toisen kanssa toimimaan jäsenenä olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön puolesta. Hallintoneuvoston jäsenen kotipaikan tulee olla Osuuskunta PPO:n toimialueella. Valittava henkilö ei valintahetkellä saa olla täyttänyt 68 vuotta. Toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei voi olla hallintoneuvoston jäsen. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta jäsenille 7 päivää ennen kokousta lähtevällä kirjeellä niin usein kuin asiat sitä vaativat tai hallintoneuvoston jäsen, hallitus taikka toimitusjohtaja sitä pyytää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei, kaikille hallintoneuvoston jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn, mikäli tällaisen tilaisuuden järjestäminen on ollut mahdollista.

Hallintoneuvoston kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolijoista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Äänestys suoritetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsenistä sitä vaatii.

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja mahdolliset äänestykset. Hallituksen jäsenillä on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta kokouksissa.

 

15. Hallintoneuvoston tehtävät

 

Hallintoneuvoston tehtävänä on

 1. Valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa Osuuskunta PPO:n hallintoa sekä sitä, että Osuuskunta PPO:n asioita hoidetaan lain, sen sääntöjen ja Osuuskunta PPO:n edun mukaisesti ja valvoa Osuuskunta PPO:n kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa
 2. Ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja määrätä hänen palkkansa sekä määrätä, kuka toimii toimitusjohtajan varamiehenä hänen ollessaan estyneenä
 3. Valita hallituksen jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa sekä matka- ja ansionmenetyskorvausten perusteet
 4. Vahvistaa hallituksen ehdotus seuraavan vuoden taloussuunnitelmaksi
 5. Päättää Osuuskunta PPO:n toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta sekä antaa hallitukselle ohjeita, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä
 6. Tarkastaa hallituksen tilinpäätös ja antaa se, oma lausunto, tilintarkastajien kertomus ja mahdollisesti vaaditut selitykset Osuuskunta PPO:n kokoukselle
 7. Käsitellä hallituksen selonteko Osuuskunta PPO:n toiminnasta tilikauden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta
 8. Nimetä Osuuskunta PPO:n edustajat tytäryritysten kokouksiin.

 

16. Hallitus

 

Osuuskunta PPO:lla on hallitus, jonka on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen muodostavat hallintoneuvoston kolmeksi toimikaudeksi kerrallaan valitsemat kuusi (6) jäsentä, joista yhtenä jäsenenä voi toimia toimitusjohtaja ja yhtenä jäsenenä jäljempänä mainittu asiantuntijajäsen. Hallituksen toimikausi kestää Osuuskunta PPO:n varsinaisesta osuuskunnan kokouksesta seuraavan Osuuskunta PPO:n varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.

Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes vuorottain. Hallitukseen voidaan valita vain Osuuskunta PPO:n jäsen tai henkilö, joka on oikeutettu joko yksin tai yhdessä toisen kanssa toimimaan Osuuskunta PPO:n jäsenenä olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön puolesta.

Osuuskunta PPO:n palveluksessa oleva ei voi olla hallituksen jäsen. Toimitusjohtaja voi kuitenkin olla hallituksen jäsen, jos hänet tähän tehtävään valitaan. Vähintään kolmen hallituksen jäsenen kotipaikan tulee olla Osuuskunta PPO:n toimialueella. Hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 68 vuotta.

Hallitukseen voidaan nimitysvaliokunnan perustellusta esityksestä valita enintään yksi asiantuntijajäsen. Asiantuntijajäsenen ei tarvitse täyttää edellä mainittuja hallituksen jäseneen kohdistettuja vaatimuksia. Tällaisen henkilön hallitukseen valitsemiseen tulee olla Osuuskunta PPO:n etuun liittyvä peruste.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen ollessa saapuvilla. Asiaa ei saa kuitenkaan ottaa käsiteltäväksi, ellei, kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn, mikäli tällaisen tilaisuuden järjestäminen on ollut mahdollista.

Hallituksen kokouksessa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii, ja käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

 1. Päättää Osuuskunta PPO:n organisaation olennaisesta muuttamisesta
 2. Ottaa ja erottaa Osuuskunta PPO:n johtavan henkilökunnan ja määrää heidän palkkaetunsa
 3. Päättää Osuuskunta PPO:n suhteista muihin yhteisöihin
 4. Päättää velan ottamisesta sekä takaussitoumusten ja muiden vakuuksien antamisesta sekä kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja luovuttamisesta
 5. Antaa prokuraoikeuden Osuuskunta PPO:n toiminimen kirjoittamiseen
 6. Valmistelee hallintoneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat
 7. Kutsuu Osuuskunta PPO:n kokouksen koolle ja määrää ne sanomalehdet, joissa kokouskutsu julkaistaan
 8. Päättää Osuuskunta PPO:n tarjoamista palveluista ja toimitusehdoista sekä palvelumaksuista tai niiden hinnoitteluperusteista
 9. Käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

 

17. Toimitusjohtaja

 

Osuuskunta PPO:lla on toimitusjohtaja. Hänen on edistettävä Osuuskunta PPO:n etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hänen tehtävänään on hoitaa osuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

 

18. Toiminimen kirjoittaminen

 

Osuuskunta PPO:n toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.

Prokura annetaan tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle henkilölle siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

 

19. Tilikausi, tilintarkastus

 

Osuuskunta PPO:n tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös- ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä ennen maaliskuun loppua ja viimeistään kuukautta ennen Osuuskunta PPO:n varsinaista kokousta tilintarkastajille tarkastettavaksi.

Tilintarkastajien tulee vähintään kahta viikkoa ennen Osuuskunta PPO:n varsinaista kokousta antaa hallintoneuvostolle Osuuskunta PPO:n kokoukselle osoitettu, kirjallinen kertomuksensa toimittamastaan Osuuskunta PPO:n ja mahdollisen konsernin tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta.

 

20. Varojen jakaminen Osuuskunta PPO:n purkautuessa

 

Jos Osuuskunta PPO puretaan, palautetaan ensin lisäosuuksista Osuuskunta PPO:lle suoritetut maksut ja sitten varsinaisista ja vapaaehtoisista osuuksista suoritetut maksut tasapuolisesti. Tämän jälkeen jaetaan omaisuuden säästö jäsenten kesken varsinaisten osuuksien ja vapaaehtoisten osuuksien lukumäärän perusteella.

 

21. Välimiesmenettely

 

Riidat toiselta puolen Osuuskunta PPO:n ja toiselta puolen hallintoneuvoston, hallituksen tai niiden jäsenen, toimitusjohtajan, Osuuskunta PPO:n muun edustajan, tilintarkastajan, selvitysmiehen tai Osuuskunta PPO:n jäsenen välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osuuskuntalaissa ja välimiesmenettelyssä annetussa laissa säädetään. Mainitut riidat, joiden peruste on syntynyt henkilön toimiessa edellä tarkoitetussa asemassa, ratkaistaan samassa järjestyksessä siinäkin tapauksessa, että henkilö ei toimi enää tässä asemassa asian vireille tullessa.

 

22. Sääntöjen muuttaminen

 

Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous voi muuttaa näitä sääntöjä siten kuin osuuskuntalaissa säädetään.

 

23. Yleismääräys

 

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

 

Säännöt on hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 14.4.2015 ja merkitty Kaupparekisteriin 14.9.2015.