Sijoitusstrategiaarvo

Sijoitustoimintaamme ohjaa hallintoneuvoston  vahvistama sijoitusstrategia. Tavoitteena on omistaja-arvon vakaa kasvattaminen ja toimintaedellytysten luominen jäsenille ja alueen elinkeinoelämälle. Strategisiin tavoitteisiin päästäkseen osuuskunta harjoittaa turvaavan tuoton mahdollistavaa sijoitus- ja kehitystoimintaa, joka perustuu hallituksen laatimaan ja vuosittain päivitettävään ammattimaiseen sijoituspolitiikkaan.

 

Hajautuksella vakaata vuotuista tuloa

Osuuskunnan sijoitustoiminnassa on kaksi tukijalkaa: finanssisijoitukset ja alueelliset omistukset. Finanssisijoituksilla tarkoitetaan hyvin hajautettua noteerattujen sijoitusten salkkua: pörssiosakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja rahamarkkinasijoituksia. Suurin osa osuuskunnan sijoitusvarallisuudesta on juuri finanssisijoituksissa. Noin puolet finanssisijoituksista on ohjattu osakesijoituksiin ja puolet korkosijoituksiin. Finanssisijoitukset tarjoavat osinkojen ja korkotuottojen muodossa osuuskunnalle vakaata vuotuista tuloa ja mahdollistavat osaltaan osuuskoron maksun jäsenistölle.

 

Alueellisten sijoituskohteiden merkitys korostuu

Kun finanssisijoitukset mahdollistavat osuuskunnan nykytilan, alueellisten omistusten tarkoitus on puolestaan muuttaa osuuskuntaa kohti sen tavoitetilaa. Strategian mukaan tavoitteena on nostaa alueellisten omistusten paino noin 25 % osuuteen vuoden 2018 loppuun mennessä. Alueellisten sijoituskohteiden valinnassa painotetaan turvaavan tuoton ohella alueellista vaikuttavuutta.

 

sijoitukset